Mailspring translation is recognizing swedish as "norweigan"

##Description
Translation in conversations recognize swedish language as norweigan.

##To Reproduce…

Make a conversation with the following text (Swedish):
Detta meddelande är på svenska, inte norska, och är tänkt att assistera er i er åtgärd. Det som skiljer norska från svenska är, förutom stavning och grammatik, olika “ö”. Men det är såklart också två helt olika språk. Skillnaden är ungefär som mellan spanska och itaienska. Alltså signifikant.

Steps to reproduce the behavior:

  1. Create a new message
  2. Copy the text inserted above.
  3. Insert it into message created
  4. send it to youself.

Expected Behavior

The translator should ask if you want to translate from “Swedish”

Screenshots

Setup

  • OS and Version: Microsoft Windows 11 Home 10.0.22635 Build 22635
    • Installation Method: Installer
  • Mailspring Version: 1.13.3

Additional Context

Alot of translation services have this problem, separating the two languages. This is not a bug to please my needs but for you to gain edge over competition. Good luck.